DEVOLUCIONS

Inscripcions

El Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot) no accepta devolucions de les inscripcions a les seves activitats esportives, excepte en casos excepcionals.
En cas que una persona inscrita a una activitat esportiva hagi abonat el seu preu i no pugui assistir per raons mèdiques,  sobrevingudes o imprevistes, el Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot) podrà valorar la seva devolució o una alternativa per al pagament tenint en compte les circumstàncies específiques.
El Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot) es reserva el dret a cancel·lar o posposar una activitat o esdeveniment. Si s’hagués de posposar, la persona inscrita tindrà dret a escollir entre la seva participació en data diferent sense cost addicional o la devolució  total del preu de la inscripció. En cas de cancel·lació de l’activitat o esdeveniment es reemborsarà a la persona inscrita el preu íntegre podent ser descomptades les despeses ocasionades pel reemborsament sense que suposi una penalització per l’usuari.

Política de cancel·lacions

Si una persona ha d'anul·lar la seva inscripció a una activitat o esdeveniment esportiu del Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot), per optar a la devolució del seu import haurà de comunicar-ho a l’entitat amb una antelació mínima de 48 hores. En cas contrari no es tindrà dret a cap devolució.
En casos excepcionals, el Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot) podrà considerar una devolució parcial.

Venda d’entrades
No se realitzaran canvis ni devolucions en la venda d’entrades.
No s’aplicarà el dret de desestiment a la compra en línia d’entrades per a qualsevol tipus d'esdeveniment o espectacle que pugui organitzar pel Club Patinatge Artístic Olot (CPAOlot) per la qual cosa no es procedirà a la seva devolució. No poder assistir a l’esdeveniment o cometre un error en la seva compra no són motius que permetin la seva devolució.
Només en cas de cancel·lació de l’esdeveniment o espectacle per part del CPAOlot, es tindrà dret a la devolució de l’import abonat per les entrades, tret que l’esdeveniment ja hagués començat i la seva cancel·lació respongués a causes de força major.

Patrocinadors

GPI Software

Micrologic SLU